Actualités

LuxQuartett

🇱🇺 Spaass zesummen hunn an dobäi vill Neies iwwer Lëtzebuerger Gemenge léieren: Dat ass mat dem neie Quartett- an Trompspill LuxQuartett méiglech. Et muss ee sech just mat zwee bis fënnef anere Spiller un en Dësch sëtzen a lass geet et! D’Spill gouf vum Nick Bissener an dem Fränz Dormans, zwee Schüler aus dem LCD an dem LTETT, entwéckelt. D’Walfer Gemeng huet matgemaach: Fannt Dir déi entspriechend Kaart am Pak? D’Spill kënnt Dir Iech gratis bei der Gemeng ofhuelen – mir wënschen Iech vill Freed beim Spillen ! 👍

🇬🇧 With the new quartet and trump game LuxQuartett, learning new things about Luxembourgish municipalities can be really fun ! All you have to do is sit down at a table with two to five other players and off you go ! The game was developed by Nick Bissener and Fränz Dormans, two students from the LCD and the LTETT. The municipality of Walferdange participated : can you find the corresponding card in the deck ? You can pick up the game for free at the commune – We hope you enjoy playing ! 👍

Ist möglicherweise ein Bild von außen und Text „G4 GEMENG WALFER Awunner Fläch 8561 Beschfläch ha) 350 Veräiner Entreprisen 7.1 Awunner/km 205.8 LUXQUARTETT 401 92“

Découvrez plus d'articles