Actualités Construction

Renovéierung vun der Uelzecht-Passerell

Opgepasst, Chantier ! Renovéierung vun der Uelzecht-Passerell

Ob zu Fouss oder um Vëlo: Vill Awunner vun der Gemeng Walfer notze gär d’Uelzecht-Passerell, fir zu Bäreldeng vun enger Säit vum Floss op déi aner ze kommen. Dat soll natierlech och an Zukunft esou bleiwen, dofir ginn ab dem 26. September 2022 Renovéierungsaarbechten un der Bréck duerchgeféiert. Dës Aarbechte solle viraussiichtlech sechs Méint daueren, d’Passerell soll deementspriechend am Fréijoer 2023 rëm a Betrib geholl ginn. Iwwert d’Dauer vum Chantier ewech biede mer all d’Notzer, fir hiren Trajet den ausgeschëlderten Deviatiounen nozegoen respektiv nozefueren. Mir soen Iech villmools Merci fir Äert Versteesdemech an halen iech selbstverständlech iwwer d’Bauaarbechten um Lafenden.

Achtung, Baustelle ! Instandsetzung der Alzette-Fahrradbrücke

Ob zu Fuß oder auf zwei Rädern: Viele Einwohner der Gemeinde Walferdingen nutzen die „Passerelle de l’Alzette“ gerne, um den Fluss in Bereldingen zu überqueren. Das soll natürlich auch in Zukunft so bleiben, deswegen werden ab dem 26. September 2022 Renovierungsarbeiten an der Brücke durchgeführt. Zu diesem Zweck wird die Brücke zu beiden Seiten für den Verkehr gesperrt. Die Instandsetzung soll voraussichtlich ein halbes Jahr dauern, die Brücke würde dementsprechend im Frühjahr 2023 wieder in Betrieb genommen werden. Über die Dauer der Baustelle hinweg bitten wir alle Nutzer, auf die ausgeschilderten Umwege auszuweichen. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis und halten Sie selbstverständlich über das Fortschreiten der Bauarbeiten auf dem Laufenden.

Attention, chantier ! Remise en état de la passerelle de l’Alzette

Que ce soit à pied ou sur deux roues : De nombreux habitants de la commune de Walferdange utilisent volontiers la passerelle de l’Alzette pour traverser la rivière à Béreldange. Pour qu’il en soit toujours ainsi à l’avenir, des travaux de rénovation seront effectués sur le pont à partir du 26 septembre 2022. À cette fin, le pont sera fermé à la circulation des deux côtés. Les travaux devraient durer six mois et le pont devrait être remis en service au printemps 2023. Pendant la durée du chantier, nous prions tous les usagers d’emprunter les déviations indiquées. Nous vous remercions vivement de votre compréhension et vous tiendrons bien entendu informés de l’avancement des travaux.

Découvrez plus d'articles